SUDSKI TUMAČ ZA RUMUNSKI JEZIK

Sudski tumač za rumunski jezik

Sudski tumač za rumunski jezik – Halifax overeni prevodi – Usluge prevođenja sa overom sudskog tumača za rumunski jezik svih vaših dokumenata: zvaničnih sudskih odluka, različitih rešenja, poreskih potvrda ili sl., diploma, sertifikata, izvoda i dr.

Naši profesionalni prevodioci, sudski tumači za rumunski jezik postavljeni od zvaničnih institucija Republike Srbije, s dužnjom pažnjom će se posvetiti prevođenju vaše dokumentacije.


Kada je potreban sudski tumač za rumunski jezik?

Prevod sa overom sudskog tumača za rumunski jezik je obično potreban kada je reč o dokumentima na rumunskom jeziku koji su vam neophodni u zvaničnim poslovima u Republici Srbiji ili kada koristite srpski dokument u zvaničnim poslovima na rumunskom govornom području. U Srbiji se npr. zvanični sudski spisi, poreske potvrde, rešenja, diplome, sertifikati i razni drugi dokumenti neophodni za obavljanje poslova sa zvaničnim institucijama, moraju najčešće predati zajedno sa overenim prevodom.

Sudski tumač je takođe potreban za venčanja sa stranim državljanima, kao i kod nekih notarskih procedura.

Koliko košta prevod sudskog tumača za rumunski jezik?

Cena prevoda sa overom sudskog tumača za rumunski jezik obično se formira prema pečatiranoj, overenoj, fizičkoj strani prevoda, pošto je pečat, kao zvanična garancija verodostojnosti prevoda, najvažnija stvar u vezi s overenim prevodom. Tipska dokumenta kao što su izvodi, potvrde i sl. obračunavaju se kao jedna strana, a ako se radi o dužim dokumentima, cena se određuje prema broju reči i karaktera; prosto moramo pošteno platiti za vreme koje sudski tumač izdvoji za prevod. Npr. gusto kucana presuda može na jednoj fizičkoj strani da ima i 2 i 3 prevodilačke strane. Ne bi bilo u redu da se od sudskog tumača očekuje da to sve prevede i overi kao jednu stranu.

Ne zaboravite ovo kada upoređujete ponude, važno je informisati se o načinu obračuna.

Poručite našu uslugu prevoda sa overom sudskog tumača za rumunski jezik i budite sigurni da ste dobili najbolju uslugu za uloženi novac (više o cenama prevodilačkih usluga potražite ovde)

Kako izgleda prevod sudskog tumača za rumunski jezik?

Overeni prevod sudskog tumača za rumunski jezik dostavlja se u dva primerka. Prevod se jemstvenikom ili na neki drugi način veže sa originalom, kopijom ili overenom kopijom izvornog dokumenta, i to tako da prvo ide prevod pa posle izvorni dokument.

Ukoliko je potrebno, moguće je obezbediti i dodatne primerke overenog prevoda koji se posebno obračunavaju.

Zvanični overeni prevod uvezan i overen pečatom - Halifax Sudski tumač za rumunski jezik

Da li sudski tumač za rumunski prevodi samo na srpski i rumunski?

Sudski tumač za rumunski jezik je u Srbiji ovlašćen samo za srpsko-rumunsku jezičku kombinaciju. Ako je, na primer, potreban tumač za prevod s engleskog na rumunski jezik, onda tumač za engleski jezik prevede dokument na srpski, a posle toga tumač za rumunski jezik prevede taj overeni prevod na rumunski jezik, što je bio i cilj. Oba prevoda su potpisana, pečatirana i vezana jedan za drugi. Postoje i sudski tumači koji su ovlašćeni za prevode i overe za više stranih jezika. To može biti korisno ukoliko imate višejezičan dokument za prevod.

Ko su sudski tumači za rumunski jezik?

U Srbiji vam uslugu overenog prevoda na rumunski jezik obezbeđuje sudski tumač za rumunski. Reč je o profesionalcu kojeg je svojim rešenjem postavila nadležna institucija, Ministarstvo pravde RS ili Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine APV.

Tumač ima zvanični pečat kojim se označavaju strane overenog prevoda na rumunski jezik. Uz Izjavu koju prilaže uz ispečatirani prevod, sudski tumač garantuje da je prevod identičan dokumentu, izvorniku ili kopiji izvornika, koji je prevodio sa rumunskog na srpski jezik. Isti tumač može da prevede i svojim pečatom overi vaše dokumente koji su izvorno na rumunskom jeziku, a potrebni su vam na srpskom.

Pečat ovlašćenog prevodioca Sudski tumač za rumunski jezik

Da li je ovaj sistem isti u svim zemljama?

Ne. Svaka zemlja ima drugačiji sistem, a ako vam treba prevod u službene svrhe, proverite šta je potrebno. Primera radi, razliku između srpskog i američkog sistema, možete videti u ovom članku Udruženja američkih prevodilaca.

Sudski tumač za rumunski jezik i javni beležnik – po čemu se razlikuju?

Javni beležnik u Beogradu i Srbiji nema ovlašćenja da potvrdi tačnost prevoda. On samo može potvrditi da je dokument verna kopija originala ili da je potpis verodostojan i da ga je stvarno dala osoba koja se potpisala. Međutim, da bi se dokumenta overila kod javnog beležnika često je potreban sudski tumač, njegov overeni prevod, ponekad i priststvo samog tumača.

Da li da očekujem neke probleme u vezi sa prevodima sudskog tumača?

Prema srpskom zakonu, svaki sudski tumač može da overi službeni dokument. Međutim, neki sudovi traže da koristite prevodioca registrovanog u njihovom geografskom području. Da biste bili sigurni, pitajte nas i naći ćemo pravog prevodioca.

Zatražite ponudu