Sudski tumač

certified translation sudski tumač court sworn translator interpreterSudski tumač za engleski, nemački, hrvatski, slovenački, francuski – mi obezbeđujemo usluge prevoda overenih dokumenata na ove i mnoge druge jezike. Tumač čije usluge obezbeđujemo uvek je spreman da izađe u susret klijentu i uskladi se s njegovim rasporedom. Svaki tumač pokriva na terenu ceo Beograd, a imamo ih na svakoj opštini – Novi Beograd, Zemun, Čukarica, Vračar – kao i u celoj srbiji.

Sudski tumač izlazi na teren gde god i kad god da su vam potrebne njegove usluge.

Koliko košta sudski tumač?

Kad je reč o overenim prevodima, sudski tumač obično formira cenu prema fizičkoj strani, osim kada je reč o dužim dokumentima kad se cena određuje prema broju reči i karaktera, kao kada nije potreban tumač. Cena je u rasponu od 11 evra po strani (englesko-srpski) do 30 evra (hebrejski, japanski).

Sudski tumač košta od 50 do 100 evra po satu za uslugu izlaska na teren, zavisno od jezika i trajanja angažmana.

Kako sudski tumač dobija ovlašćenje?

Sudski tumač dobija ovlašćenje od Ministarstva pravde. Tumač ima svoj zvanični pečat koji stavlja na prevod. Overeni prevod, potpisan i pečatiran, vezuje se za originalni dokument.

sudski tumač certified, bound, sealed translationKada je potreban sudski tumač?

Sudski tumač je obično potreban kada je reč o dokumentima na nekom stranom jeziku koji su neophodni u zvaničnim poslovima u Republici Srbiji ili kada koristite srpski dokument u zvaničnim poslovima u inostranstvu. U Srbiji se zvanični sudski spisi, diplome, sertifikati i dokumenti neophodni za prijavljivanje za poslove u državnoj službi moraju najčeće predati zajedno sa overenim prevodom.

Po čemu se razlikuju prevod sudskog tumača i overa dokumenta kod javnog beležnika?

Javni beležnik u Beogradu i Srbiji nema ovlašćenja da potvrdi tačnost prevoda. On samo može potvrditi da je dokument verna kopija originala ili da je potpis verodostojan i da ga je stvarno dala osoba koja se potpisala. Međutim, da bi se dokumenta overila kod javnog beležnika često je potreban tumač, tj. njegov overeni prevod.

Imamo li sudske tumače i za jezik koji nije srpski?

Svaki tumač je ovlašćen za jezičku kombinaciju koja uključuje srpski jezik. Sudski tumač za engleski jezik može odobriti prevod s engleskog jezika na srpski ili obrnuto. Ako je, na primer, potreban tumač za prevod s engleskog na nemački jezik, onda tumač za engleski jezik prevede dokument na srpski, a posle toga tumač za nemački jezik prevede na dokument na taj jezik, što je bio i cilj. Oba prevoda su potpisana, pečatirana i vezana jedan za drugi.

Da li je ovaj sistem isti u svim zemljama?

Ne. Svaka zemlja ima drugačiji sistem, a ako vam treba prevod u službene svrhe, proverite šta je potrebno. Primera radi, razliku između srpskog i američkog sistema, možete videti u ovom članku Udruženja američkih prevodilaca.

Da li postoje bilo kakve zamke za koje bi trebalo da znam?

Možda. Prema srpskom zakonu, svaki sudski tumač može da overi službeni dokument. Međutim, neki sudovi traže da koristite prevodioca registrovanog u njihovom geografskom području. Da biste bili sigurni, pitajte nas i naći ćemo pravog prevodioca.

Prevodilačkih usluga iz oblasti prava

Početna