Halifax je sertifikovan za upravljanje prevodilačkim uslugama prema zahtevima evropskog standarda EN15038, kao i za upravljanje kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001.

Sertifikacija zahteva početnu proveru (audit) s ciljem da se proveri da li su svi sistemi uspostavljeni po standardu, a zatim slede redovne kontrolne provere. Proveru Halifaxa radi Bureau Veritas, jedna od najvećih svetskih sertifikacionih kuća.

EN 15038

Poštovanje zahteva standarda obuhvata sistematski pristup pružanju usluga kao i za ISO 9001, sa mehanizmima za stalno unapređenje. Sertifikaciono telo sprovodi redovne provere. Postoje i odredbe koje su specifične za prevođenje, kao što su selekcija i testiranje prevodilaca i kombinacija usluga da bi se obezbedio dobar prevod.

Na primer, prevod u skladu sa EN15038 rade dva nezavisna prevodioca. Jedan radi prvu ruku prevoda, dok drugi proverava tekst, upoređujući izvorni i ciljni jezik radi značenja, stila, gramatike i drugih aspekata. Koliko god da je jedan prevodilac dobar, jednom kad se provuče neka greška nekad je nemoguće da je ta ista osoba uoči – drugi par očiju upravo pronalazi te greške. Ovaj način rada takođe obezbeđuje različite načine na koji jedan tekst može da se prevede. Prvi i drugi prevodilac mogu da razmatraju opcije i da se dogovore oko optimalnog rešenja za tekst, u zavisnosti od klijenta i čitalačke publike kojoj je namenjen.

ISO 9001

Standard je zasnovan na brojnim principima upravljanja kvalitetom kao što su fokusiranost na klijenta, rukovođenje, uključivanje ljudi, procesni pristup, sistemski pristup upravljanju, stalno unapređivanje, odlučivanje zasnovano na činjenicama, i uzajamno korisni odnosi sa partnerima. Primena ISO 9001 obezbeđuje da klijenti dobiju ujednačene, kvalitetne proizvode usluge.

 


EN 15038

EN 15038 je standard kvaliteta koji je razvijen specijalno za pružaoce usluga prevođenja kako bi se obezbedila ujednačenost kvaliteta njihovih usluga. Standard je 2006. objavio CEN, Evropski komitet za standardizaciju (www.cen.eu). Ovaj standard se sve više prihvata širom sveta, a Evropska unija je počela da ga koristi kao merilo kvaliteta.

ISO 9001
Serija standarda ISO 9000 se tiče sistema upravljanja kvalitetom. Pomaže organizacijama da odgovore na zahteve/potrebe klijenata i drugih zainteresovanih strana, istovremeno poštujući sve zakonom propisane zahteve u vezi sa proizvodom. ISO 9001 obuhvata zahteve koje organizacije koje žele da rade po standardu moraju da ispune.

Više detalja na www.iso.org.